Algemene Voorwaarden  Gundogs Passion  per 01-01-2016

Artikel 1.

Het is verboden de  trainingsterreinen op enigerlei wijze te verontreinigen, neem uw afval zelf mee,en laat uw hond van te voren uit, enige “ongelukjes “door uw hond, dienen door u zelf verwijderd te worden.

Artikel 2.

Alle aanwezige vegetatie, bebouwingen,etc. dienen in dezelfde staat te blijven zoals ze op enig moment op de trainingslocatie worden aangetroffen.

Artikel 3.

De honden zijn voor/tijdens/na de lessen altijd aangelijnd, alleen op aanwijzing van de trainer zal deze afgelijnd mogen worden voor trainingsdoeleinden.

Artikel 4.

Gundogs Passion kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige schade,lichamelijk of materieel, aan hond(en) en/of cursisten, vlak voor,tijdens, en kort na de te volgen trainingen, evenals schade veroorzaakt door een hond(en)/of voorjager(ster) kan niet worden verhaald op Gundogs Passion

Artikel 5.

De cursisten dienen tijdig (+- 10 a 15 minuten) voor de te volgen trainingen aanwezig te zijn, indien men niet aanwezig kan zijn, dient men zich af te melden, dit kan telefonisch of per app/e-mail, als men te laat komt, wordt de van te voren behandelde lesstof niet meer herhaald voor de laatkomers van de desbetreffende les.

Artikel 6.

Het is uitdrukkelijk verboden  van het cursusterrein en het deel van het voor de lessen gebruikte jachtveld gebruik te maken buiten de lesuren. Overtredingen hiertegen leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de lessen, zonder restitutie van het lesgeld.

Indien cursisten bezoekers willen meenemen, dient men dit te melden aan Gundogs Passion, de complexiteit en inrichtingen van de proefjes en lessen zijn vaak van dusdanige aard dat hiermee rekening mee dient te worden gehouden dat bezoekers vrijwel weinig kunnen zien hiervan, en mag in geen enkel geval storend worden ervaren door mede-cursisten,de cursist blijft in deze, verantwoordelijk voor zijn bezoeker(s).

Het  maken van foto/beeldmateriaal van trainingen en personen/cursisten door deelnemers of derden, is zonder toestemming van Gundogs Passion verboden, dit in het kader van de wet AVG, inbreuk op deze regel kan leiden tot juridische vervolging hiervan.

Artikel 7.

Gundogs Passion  behoudt zich het recht voor een cursist verdere deelname  aan de lessen te ontzeggen,  wanneer blijkt dat door onvoldoende progressie van de combinatie, onredelijk gedrag, richting honden en/of andere cursisten de lessen op een negatieve wijze worden verstoord. Dit gaat in overleg met desbetreffende cursist. Gundogs Passion maakt de cursisten bekend met de juiste methodes van belonen en corrigeren van uw hond. Ruw optreden, schoppen of slaan zijn uit den boze, evenals het gebruik van prikkettingen en e-collars. Bij herhaling van ruw optreden word  verdere deelname aan de lessen ontzegd, zonder restitutie van het lesgeld, agressieve vertonende honden en hoog risico honden zullen eveneens worden uitgesloten.  

Artikel 8.

Indien een teef loops is meldt u dit minimaal 24 uur van te voren aan de instructeur, een loopse teef kan in geen geval de 1e en 2e week van de loopsheid deelnemen, enkel en alleen in overleg met Gundogs Passion kan in de 1e week worden afgeweken, mits de omstandigheden dit toelaten, (verhouding tussen reu en teef) Er kan geen aanspraak gemaakt worden op inhaallessen hiervoor, en er wordt geen restitutie van lesgeld gegeven.  

Artikel 9.

De honden dienen in een goede gezondheid te verkeren, Gundogs Passion kan u verzoeken de inentingspapieren /vaccinatieboekje mee te nemen alvorens men aan de eerste les gaat deelnemen.  

Artikel 10.

Alvorens u te laten deelnemen aan een les /cursusblok, vindt er een korte intake plaats, dit is, om u voor een mogelijke teleurstelling, of een te hoog verwachtingspatroon te beschermen, Gundogs Passion staat voor kwaliteit van trainen, en zal er alles aan doen wat noodzakelijk is, u een passende training te kunnen bieden. De lesgelden voor de te volgen lesblokken dienen voor de aangegeven datum van Gundogs Passion te zijn overgemaakt middels overmaken per bank,  contante betaling is niet mogelijk, enkel losse lessen en privélessen kunnen in overleg contant betaald worden, restitutie van lesgelden vind niet plaats door afwezigheid,afmelding, vakantie, ziekte, en overmacht,enkel  bij bijzondere omstandigheden die langdurige verhindering van de lessen of lesblok(ken) is in overleg met Gundogs Passion bespreekbaar. 

 Artikel 11.

In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Gundogs Passion, beroep daarop is niet mogelijk. Gundogs Passion behoudt het recht de Algemene Voorwaarden  aan te passen, te wijzigen of te schrappen, wanneer deze dit noodzakelijk acht, zonder opgaaf van reden.

Artikel 12.

Op de overeenkomsten gesloten met  Gundogs- Passion, is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst. De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG, is vanaf 25 mei 2018 in deze algemene voorwaarden opgenomen, en u geeft bij aanmelding hiermee ook automatisch toestemming om uw persoonlijke gegevens, telefoonnummers, foto`s etc. te gebruiken in een puur zakelijke functie, te denken aan ledenadministratie, trainingsverslagen, beeldmateriaal Facebook etc. Deze zullen enkel en alleen in bezit blijven van Gundogs-Passion, en dienen terstond te worden verwijderd door Gundogs-Passion op uw schriftelijk/mondeling verzoek.Bij het einde van de lesblok(ken) zal Gundogs Passion zelf persoonsgegevens verwijderen die niet meer van toepassing zijn voor Gundogs Passion, enkel de ledenadministratie zal van van toepassing blijven voor boekhoudkundig gebruik, deze is niet zichtbaar voor derden.